اثرات مرزه خوزستانی بر روی گلوکز و چربی خون و نشانگرهای استرس اکسیداتیو در بیماران با دیابت شیرین تیپ ۲، یک مطالعه کنترل شده تصادفی دوسوکور

اثرات مرزه خوزستانی بر روی گلوکز و چربی خون و نشانگرهای استرس اکسیداتیو در بیماران با دیابت شیرین تیپ ۲، یک مطالعه کنترل شده تصادفی دوسوکور

مرزه خوزستانی گیاهی بومی ایران است که بطور وسیع در مناطق جنوبی آن پراکنده است. این گیاه دارای اثرات آنتی اکسیدانی است و از اینرو بنظر می آید در بیماری های مرتبط با استرس اکسیداتیو از قبیل دیابت و چربی بالا مفید باشد. مطالعه حاضر اثر مکمل غذایی مرزه خوزستانی بر روی معیارهای متابولیک در بیماران با چربی بالا که دیابت شیرین نوع 2 دارند بررسی می نماید. 21 بیمار با چربی بالا که دیابت شیرین نوع 2 دارند بطور تصادفی در کارآزمایی بالینی دوسوکور کنترل شده با دارونما، که مرزه خوزستانی (قرص حاوی 250 میلی گرم برگ خشک) یا دارونما یک بار در روز به مدت 60 روز. نمونه های خونی در روز اول و در آخر دوره برداشته شدند. نمونه ها مورد بررسی قرار گرفتند برای تعیین سطح گلوکز، کلسترول کل، LDL، HDL، تری گلیسریدها، کراتین، مواد واکنشی تیوباربیتوریک اسید (TBARS) بعنوان نشانگر پراکسیداسیون چربی و توانایی کاهش آهن (قدرت آنتی اکسیدانی کل، TAP). درمان بیماران با مرزه خوزستانی برای 60 روز در مقایسه با سطح آنها در روز اول مطالعه نشان دهنده کاهش شدید در کلسترول کل (P=0.008) و LDL (P=0.03) بود در حالیکه  میزان HDL (P=0.02)  و TAP (P=0.007) در مقایسه با قبل افزایش یافته بود. مرزه خوزستانی بر روی سطح گلوکز خون، تری گلیسریدها، کراتین و TBARS اثری نداشت. در مقایسه با مقادیر  روز اول مطالعه تفاوت معنی داری در گروه دریافت کننده دارونما در قند خون، کلسترول کل ، LDL کلسترول، HDL کلسترول، تری گلیسرید، کراتین، TBARS و TAP مشاهده نشد. استفاده از مرزه خوزستانی بعنوان مکمل رژیم دارویی در بیماران با دیابت شیرین تیپ 2 با چربی بالا پیشنهاد می شود.
Effects of Satureja khuzestanica on serum glucose, lipids and markers of oxidative stress in patients with type 2 diabetes mellitus: a double-blind randomized controlled trial
Satureja khuzestanica is an endemic plant of Iran that is widely distributed in the Southern part of the country. It has antioxidant properties and thus it seems to be useful in diseases related to oxidative stress such as diabetes and hyperlipidemia. The present study investigates the effect of S. khuzestanica supplement in metabolic parameters of hyperlipidemic patients with type 2 diabetes mellitus. Twenty-one hyperlipidemic patients with type 2 diabetes mellitus were randomized in a double blind, placebo controlled clinical trial to receive either S. khuzestanica (tablets contain 250 mg dried leaves) or placebo once a day for 60 days. Blood samples were obtained at baseline and at the end of the study. Samples were analyzed for levels of glucose, total cholesterol, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol, triglyceride, creatinine, thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) as marker of lipid peroxidation and ferric reducing ability (total antioxidant power, TAP). Treatment of patients by S. khuzestanica for 60 days induced significant decrease in total cholesterol (P=0.008) and LDL-cholesterol (P=0.03) while increased HDL-cholesterol (P=0.02) and TAP (P=0.007) in comparison with the baseline values. S. khuzestanica did not alter blood glucose, triglyceride, creatinin and TBARS levels. In comparison with baseline values, no significant change was observed in blood glucose, total cholesterol, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol, triglyceride, creatinine, TBARS and TAP in placebo-treated group. Usage of S. khuzestanica as a supplement to drug regimen of diabetic type 2 patients with hyperlipidemia is recommended.
Sanaz Vosough-Ghanbari, Roja Rahimi, Shabnam Kharabaf, Shima Zeinali, Azadeh Mohammadirad, Somayeh Amini, Nargues Yasa, Alinazar Salehnia, Tayebeh Toliat, Shekoufeh Nikfar, Bagher Larijani and Mohammad Abdollahi