اداری و مالی

واحد اداری مالی شرکت داروسازی خرمان با برنامه ریزی و پایش اهداف پیش روی شرکت ، به منظور تهیه و تنظیم روش های مالی- اداری و ایجاد هماهنگی در واحد های مختلف بر اساس استاندارد ها و اهداف تعیین شده و ارزیابی و بودجه بندی پروژه های هدفمند ، در راستای طرح ریزی استراتژی های بازاریابی محصولات شرکت گام بر میدارد.