تولید و بسته بندی

واحد برنامه ریزی و تولید

در هر سازمان تولیدی، برنامه‌ ریزی موتور محرکه سازمان است. هماهنگی واحدهای مختلف ازجمله فروش و تولید، تأمین موارد مورد نیاز تولید، برنامه‌ریزی و صدور دستور کار و… از مأموریت‌های واحد برنامه‌ریزی تولید بوده و اجرای درست و به‌ موقع آن‌ها نیازمند وجود سیستم جامعی است که بتوان به‌ وسیله آن بر اساس اطلاعات سازمان، برنامه‌ریزی کرد.

برنامه ریزی تولید چیست؟
برنامه ریزی تولید فرآیند شناسایی و جمع آوری الزامات بازار است که مجموعه خصوصیات محصول را شفاف می کند. برنامه ریزی تولید پایه تصمیم گیری نسبت به قیمت توزیع و فروش محصولات است و از مرحله ایده در مورد محصول آغاز به کار میکند تا به هنگامی که تولید آن صورت گرفته و به بازار عرضه شود. در واقع مفهوم برنامه ریزی تولید، مدیریت محصول در طول عمر آن است که می تواند همراه با استراتژی های بازارایابی (مانند بهبود محصول و یا حتی خروج از بازار) افزایش توزیع، تغییر قیمت ها باشد.
فازهای برنامه ریزی تولید:
برنامه ریزی تولید دارای فازهای زیر می باشد:
1. توسعه محصول
2. مطالعه بازار
3. تحقیق بازار
4. معرفی محصول
5 مدیریت طول عمر محصول
هدف
برنامه ريزي و كنترل توليد و موجودي ها به منظور بهره برداري مناسب از عوامل توليد و تحويل بموقع محموله به مشتريان.
دامنه كاربرد
كليه محصولات و مواد اوليه و قطعات نيم ساخته.
مسئوليت
مسئوليت اجراي اين روش به عهده سرپرست برنامه ريزي با همكاري مدير بازرگاني و برنامه ريزي مي باشد.
شرح روش:
اين روش اجرايي در سه بخش برنامه ريزي و كنترل توليد ، برنامه‌هاي مواجهه با موارد اضطراري و برنامه ريزي و كنترل موجودي  به شرح ذيل تشريح مي گردد.
الف- برنامه‌ريزي و كنترل توليد
1- سرپرست برنامه ريزي بر اساس سفارش ساخت ارسالي از واحد بازرگاني اقدام به صدور دستور كار و ارسال به واحد توليد مي نمايد. سرپرست برنامه ريزي جهت محاسبه ظرفيت توليد شركت يدك ساز قالب با توجه به ماشين آلات و نيروي انساني، اقدامات ذيل را انجام مي دهد :
الف- ابتدا با ثبت زمانهاي توليد در هر ايستگاه كاري مطابق فرم ثبت زمان توليد (PL-F-001) ظرفيت استاندارد هر مرحله كاري محاسبه مي‌گردد .
ب- جهت تعيين زمان مورد نياز توليد هر محصول به كمك فرم FPC (PL-F-002) زمان مورد نياز جهت توليد هر محصول مشخص مي‌گردد .
ج- جهت محاسبه ظرفيت توليد در هر شيفت كاري و با توجه به پرسنل، به كمك فرم محاسبه ظرفيت سنجي توليد (PL-F-003) اقدام مي‌گردد .
د- جهت محاسبه ظرفيت توليد روز مطابق فرم جدول ظرفيت توليد (PL-C-001)‌ اقدام مي‌گردد .
و- در اين مرحله به كمك لي اوت ماشين آلات (EN-C-002) و جدول مواد بري قطعات (EN-C-082) مواد اوليه مصرفي هر محصول و مدت زمان جهت توليد محاسبه مي‌گردد و مشكلات بالانس خط در اين مرحله بررسي و رفع مي‌گردد .
تذكر : لازم به ذكر است مبناي كليه محاسبات در برنامه‌ريزي‌هاي كلان و هفتگي كه در ذيل به آن اشاره خواهد شد بر مبناي ظرفيت‌هاي محاسبه شده برنامه‌ريزي مي‌گردد.
تبصره 1- زمان سنجي مراحل ساخت هر محصول توسط سرپرست برنامه ريزي با همكاري سرپرست توليد و مسئولين مونتاژ 1 و 2 درهر سال انجام شده و سوابق آن در فرم ثبت زمان توليد (PL-F-001) جمع بندي شده و در واحد برنامه ريزي نگهداري مي شود.
تبصره 2ـ ميزان مجاز توليد محصولات خارج از سفارشات قطعي مشتريان مطابق فرم موجودي اطمينان (PL-F-004) مي باشد .
تبصره3- سرپرست برنامه‌ريزي با همكاري مدير كارخانه و مدير بازرگاني  و برنامه ريزي كليه منابع و امكانات مورد نياز جديد را جهت تحقق برنامه ساليانه پيش بيني نموده و پس از مطرح نمودن در جلسه مديران آنرا به تصويب مديرعامل مي رسانند.
3- براساس برنامه ساليانه ، ظرفيت توليد ( براساس زمان سنجي انجام شده) سرپرست برنامه ريزي  نسبت به تهيه برنامه تأمين قطعات/ مواد اوليه (PL-F-028) و برنامه ريزي قطعات (PL-F-006) اقدام مي نمايد.

تبصره 5- در برنامه هاي ماهيانه توليد، ذخيره احتياطي حداقل متناسب با قرارداد منعقده و انتظارات مشتريان در نظر گرفته مي شود.
5- سرپرست برنامه ريزي بعد از پايان هرماه نسبت به اصلاح برنامه توليدي ماهيانه (PL-F-032) با نظارت مدير بازرگاني و برنامه ريزي براساس سفارشات جديد مشتري (درصورت نياز) اقدام مي نمايد.
6- يك نسخه از برنامه ساليانه توليد و اصلاحات آن به سرپرست برنامه ريزي ارائه مي شود.
7- سرپرست برنامه ريزي براساس سفارش مشتري و برنامه تأمين قطعات (PL-F-028) و فرم برنامه ريزي سفارشات مشتريان (PL-F-014) نسبت به تنظيم  فرم دستور كار (PL-F-029) بنابر OPC (EN-C-001 ) اقدام نموده و به واحد هاي مرتبط  ابلاغ مي نمايد.
تبصره 6- درمواردي كه قطعات نياز به خدماتي مانند دوباره كاري و اصلاح داشته باشند سرپرست برنامه ريزي موارد را در فرم دستور كار (PL-F-029) به واحد مربوطه يا مجوز كار (PL-F-054) به تأمين كنندگان ارجاع مي نمايد كه پس از انجام عمليات، اطلاعات مرتبط تكميل و نتيجه به مسئول انبار ارسال ميگردد.
تبصره 7- درصورتيكه اولويت دستوركار عادي باشد يعني در شرايط برابر با ديگر موارد با آن برخورد مي‌شود. درصورتيكه اولويت فوري بر روي دستوركار قيد شود يعني در اولويت اول با اين دستوركار مي‌باشد و بايد بلافاصله نسبت به برنامه‌ريزي و اجراي آن اقدام نمود .
8 – سرپرست توليد با همكاري مسئولين قطعه سازي و مونتاژ بر اساس برنامه هفتگي ، برنامه روزانه توليد (PL-F-008) را تكميل و پس از اجرا، به سرپرست برنامه ريزي تحويل مي نمايد.
9- واحد توليد اطلاعات مربوط به تحقق توليد را در فرم دستور كار (PL-F-029) تكميل نموده و جهت بررسي و در صورت نياز اصلاح برنامه هفته هاي بعدي به واحد توليد ارجاع مي دهد. پس از بررسي مدير كارخانه فرم مربوطه به سرپرست برنامه ريزي تحويل گرديده و سرپرست برنامه ريزي جمع بندي موارد را در فرم برنامه ماهيانه (PL-F-032) ثبت مي نمايد.
10- سرپرست برنامه‌ريزي هر روز گزارش برنامه ريزي روزانه (PL-F-008) را دريافت نموده و برنامه هفتگي (PL-F-010) را كنترل مي‌نمايد. در صورت وجود انحراف توليد از برنامه تعيين شده مشتري بمدت كمتر از 5 روز سرپرست برنامه‌ريزي  برنامه توليد هفتگي را به روز مي‌نمايد و در صورتي كه ميزان انحراف موجود بيش از 5 روز باشد، سرپرست برنامه‌ريزي اقدام به صدور فرم علل انحراف از برنامه توليد (PL-F-011) نموده و جلسه مديران تشكيل گرديده و پس از بررسي علل بروز مشكل و تصميم‌گيري در مورد نحوه رفع آن، مسئول اجرا جهت انجام اقدامات تعيين مي‌گردد و پس از انجام اقدامات انجام شده نماينده مديريت اثربخشي اقدامات را بررسي مي‌نمايد.
11- سرپرست برنامه ريزي خلاصه سفارش ساخت را در فرم كنترل سفارش ساخت (PL-F-016) ثبت و كنترل مي شود.
پيگيري و تحليل روند برنامه ريزي و اجراي توليد در جلسات با حضور مدير بازرگاني و برنامه ريزي ، مدير كارخانه انجام مي شود و نتايج جهت اصلاح برنامه (درصورت نياز ) به سرپرست برنامه ريزي  اعلام مي شود. دلايل انحراف از برنامه تحليل شده و اقدامات اصلاحي و پيشيگرانه  لازم تعيين و انجام مي شود.
ب- برنامه‌هاي مواجهه با موارد اضطراري
جهت مواجهه با موارد اضطراري و جلوگيري از ايجاد هر گونه خلل در تأمين قطعه به مشتري، شركت يدك ساز قالب براي نفرات و نيز ماشين آلات و تجهيزات توليد كه مي توانند اين مسئله را به مخاطره اندازد مطابق دستورالعمل مواجه با مواقع اضطراري (PR-W-001) عمل مي نمايد.

گزارشاتي كه در اين زمينه توسط مدیر برنامه ريزي بايد تهيه گردد شامل:
الف – محاسبه ميزان توليد واقعي به ظرفيت محاسبه شده دستگاه.
ب –  محاسبه ميزان مواد مصرفي به مواد برنامه ريزي شده.
ج –  نمودار توقفات دستگاه به دلايل مختلف.
د ـ محاسبة ظرفيت محاسبه شده به ظرفيت واقعي دستگاه (با هماهنگي واحد تعميرات).
ج- برنامه ريزي و كنترل موجوديها
1- مدیر برنامه ريزي با نظارت مدير بازرگاني و برنامه ريزي براساس سفارشات ، موجودي انبار و برنامه توليد نسبت به تنظيم فرم برنامه تأمين مواد اوليه / قطعات/ خدمات (PL-F-028) بر اساس اطلاعات  فرم مواد براي قطعات اقدام مي نمايد.
2- تأمين قطعات و مواد بنا بر درخواست سرپرست برنامه ريزي توسط واحد بازرگاني بنا به روش اجرايي خريد (PU-P-007 ) و بر اساس فرم برنامه ريزي قطعات (PL-F-006) مورد نياز انجام مي شود. جهت تأمين قطعات از تأمين كنندگان، ابتدا فرم پيش بيني 6 ماهه تأمين كنندگان (PL-F-012) به تأمين كننده ارسال شده و تحويل قطعات پس از ارسال فرم مجوز كار(PL-F-054) به تأمين كنندگان انجام مي‌شود. سوابق تحويل به موقع تامين كنندگان توسط واحد بازرگاني در فرم ثبت سوابق عملكردي تامين كنندگان (PL-F-066) ثبت مي گردد.
3- مدیر برنامه ريزي با همكاري واحد بازرگاني فرم محاسبه زمان پيشبرد تامين كالا در برنامه ريزي را تهيه نموده و در دوره هاي شش ماهه آن را به روز مي نمايد.
در شرکت دارو سازی خرمان واحد برنامه ریزی تولید با محوریت برنامه ریزی و پشتیبانی فنی واحد ساخت و بسته بندی محصولات با حدود 40 نیروی انسانی متخصص در زمینه های بسته بندی و تولید داروهای این شرکت مشغول به کار میباشند وظیفه اصلی واحد برنامه ریزی سفارش مواد اولیه و بسته بندی و داشتن چک لیست های مختلف در جهت پیشبرد کارهای واحد تولید و بسته بندی جهت بالا بردن بهره وری و راندمان کاری شرکت میباشد .
شرکت دارو سازی خرمان با توجه به دستگاه های به روز و مدرن در عرصه دارور سازی ظرفیت های بسیار بالایی در زمینه های دارو سازی و کارهای آزمایشگاهی و تزریق پلاستیک و گلخانه های پیشرفته دارد.

 

ظرفیت خالی

تعداد دستگاه

ظرفیت در هر شیفت 8ساعته

نام دستگاه

ردیف

شیفت

1عدد

3000لیتر

پرکن نازله

1

شیفت

2عدد

8000پماد

پرکن پماد

2

دوشیفت

2عدد

11000

پرکن قطره

3

دو شیفت

2عدد

8000

پرکن خمیر

4

شیفت

1عدد

90000عدد

دستگاه پرس قرص

5

شیفت

4عدد

12000

دستگاه تی بک

6

شیفت

1عدد

5000پک

دستگاه مولتی وکیوم سرنگ

7

2شیفت

2عدد

6800عدد

دستگاه لیبل زن اتومات

8

شیفت

6عدد

1000شات

دستگاه تزریق پلاستیک

9