خدمات

* انجام آزمون های شیمیایی با دستگاه های GC و GC-MS و HPLC برای دانشجویان و اساتید رشته های شیمی و کشاورزی 

 

* انجام آزمون های فیزیک شیمیایی و میکروبی بر اساس نمونه های ارسالی از طرف سازمان غذا و دارو 

 

* انجام آزمون های فیزیک شیمیایی و میکروبی بر اساس نمونه های ارسالی از طرف سازمان استاندارد 

 

* انجام آزمون های فیزیک شیمیایی و میکروبی بر اساس نمونه های ارسالی از طرف سازمان حفاظت محیط زیست

 

* انجام آزمایشات تشخیص آفات و بیماری های گیاهی

 

* انجام آزمایشات تشخیص عناصر و فلزات سنگین خاک