روابط عمومی

روابط عمومی عملی ممتد, مداوم و طرح ریزی شده ای است که از طریق آن سازمان ها میکوشند تا تفاهم , پشتیبانی و حمایت کسانی را که با آنها سرو کار دارند بدست بیاورند. یک طرح برنامه روابط عمومی موثر می بایست مبتنی بر اهداف روشن و دقیق باشد و مخاطب خاص خود را به درستی بشناسد. و با ایجاد موجی بزرگ , قدرتمند و فراگیر در مسیر اهداف شرکت گام بردارد.
مهمترین‌ وظیفه‌ روابط عمومی‌، شناخت‌ افکار عمومی‌ و نفوذ به آن‌ برای‌ جلب‌ رضایت‌ آنها‌ نسبت‌ به‌ شرکت‌ است‌ که‌ هم‌ در درون‌ شرکت و هم‌ در بیرون‌ از آن دنبال‌ می‌شود. بی‌تردید، این‌ وظیفه‌ در قالب‌ مجموعه‌ای‌ از فعالیتهای‌ ارتباطی‌ صورت‌ می‌گیرد که‌ می‌توان‌ آنها را تحت‌ عناوین‌ ارتباطات‌، امور فرهنگی‌ و نمایشگاهها، انتشارات‌، سنجش‌ افکار و پژوهش‌ و برنامه‌ریزی ‌دسته‌بندی‌ کرد.
محورهای اصلی اجرای پرستیژ سازمانی در حوزه روابط عمومی شرکت را می توان در موارد ذیل خلاصه نمود:
• تاکید هماهنگ بر بهبود روابط درون سازمانی و برون سازمانی و نظارت بر حسن اجرای سیاست های سازمان در حوزه روابط عمومی
• تدوین و اصلاح دستورالعمل های نگارش نامه های اداری و یکسان سازی نوشتار سازمانی
• تدوین و اصلاح ادبیات کاتالوگ هاو نامه های فروش و بازاریابی و نظارت شکلی و محتوایی بر سایت شرکت
• طرح ریزی شیوه ی پذیرایی از میهمانان در اتاق جلسات
• تدوین دستورالعمل و شیوه نامه ی طراحی و ارسال هدایای تبلیغاتی
• تدوین دستورالعمل و شیوه نامه ی برگزاری جلسات پایان سال، جشن ها و همایش ها
• تصمیم سازی در خصوص سیاست های خبری، تبلیغی ، انتشاراتی، آموزشی و مطالعاتی سازمان
• تصمیم سازی در خصوص بهبود و گسترش هر چه بیشتر ارتباط متقابل میان مسئولان و کارکنان شرکت و نظارت بر حسن اجرای سیاست های ابلاغی
• ارتباط و تعامل با سرویس های خبری مرتبط با حوزه کاری شرکت و برنامه ریزی بازدیدهای دوجانبه میان سازمان و نهادهای خبری
• برنامه ریزی جهت برگزاری همایش ها، سمینارها، جشنواره ها، مصاحبه ها و بازدیدها و تدوین دستورالعمل و شیوه نامه ی شرکت در نمایشگاه ها
• نقد و بررسی‌ بازتاب‌ فعالیتهای‌ سازمان‌ در نظر اقشار مردم‌ بویژه‌ نخبگان‌، رسانه‌ها و دستگاهها از یکسو و مدیران‌ و کارکنان‌ از سوی‌ دیگر و ارائه‌ گزارش‌ آن‌ به‌ مدیریت‌
• تهیه‌ و تنظیم‌ اطلاعات‌ پایه‌ای‌ از شرکت‌ برای‌ ارائه‌ به‌ مراجعان‌ و میهمانان‌ شرکت
• عضویت‌ و شرکت‌ در جلسه‌های‌ مهم‌ شرکت‌ به‌ منظور آگاهی‌ از سیاستها، خطمشی‌ها، برنامه‌ها و روند فعالیتها